========================== -->

Formularz Rejestracyjny

Nazwisko i Imię (imiona)

PESEL


Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

Obywatelstwo

Płeć

Wykształcenie

niższe niż podstawowe
podstawowe
gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe
Tak

Adres zamieszkania (Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

STATUS UCZESTNIKA PROJEKT W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (prosimy o odniesienie się do każdego punktu)

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia

Nie
Odmowa podania informacji
Tak

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Nie
Tak

Jestem osobą z niepełnosprawnościami

Nie
Odmowa podania informacji
Tak

Jestem osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

Nie
Tak (w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
nie tak)

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Nie
Tak

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)

Nie
Odmowa podania informacji
Tak


DEKLARACJA UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA

Deklaruję chęć udziału w doskonaleniu zawodowym:

wyłącznie w formie seminaryjnej  wypełnić Tabelę 1

wyłącznie w formie e-learningowej wypełnić Tabelę 2

zarówno w formie seminaryjnej, jak i e-learningowej wypełnić Tabelę 1 i 2Tabela 1Chciałbym wziąć udział w następującym/-ych seminarium/-ach: /proszę wstawić X w białych polach/

1. Aktualizacja schematów postępowania z pacjentem urazowym

2. ADVANCE USG - diagnozowanie odwracalnych przyczyn NZK oraz stanów zagrożenia życia pochodzenia urazowego

3. Symulacja medyczna studium przypadku - udary mózgu

4. Zaburzenia rytmu serca, zasady wykonania i analizy EKG zwiększające skuteczność podejmowanych decyzji terapeutycznych

5. RKO oraz medyczne czynności ratunkowe w zespole dwuosobowym z wykorzystaniem urządzeń do kompresji klatki piersiowej

6. Teletransmisja kardiologiczna

Zwracam się z prośbą o dostosowanie poczęstunku w trakcie seminariów do szczególnych potrzeb żywieniowych (dieta wegetariańska, niskobiałkowa, bezglutenowa i inne)Tabela 2Chciałbym wziąć udział w następujących szkoleniach e-learningowych:

1. ADVANCE USG dla ratowników medycznych z wykorzystaniem protokołów niezbędnych w diagnozowaniu odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia oraz procedur wspomagających diagnostykę stanów zagrożenia życia.

2. Praktyczny kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) dla służb medycznych obejmujący tematykę najczęstszych stanów chorobowych, zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz technik prawidłowego przekazywania trudnych informacji o stanie zdrowia i śmierci.

3. Schematy postępowania z pacjentem znajdującym się w ostrej fazie kryzysu suicydalnego

4. Techniki przenoszenia pacjenta zapobiegające chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników PSRM

5. Analiza EKG

6. Ostre zespoły wieńcowe

7. Urazy Klatki Piersiowej – rozpoznanie i schematy postępowania

8. Medyczne czynności ratunkowe – konikopunkcia, odma, tamponada

9. Farmakoterapia NZK

10. Leki w ratownictwie medycznym dostępne na zespole P

11. Schematy badania pacjenta

12. Urazy kręgosłupa - metody zabezpieczania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rejestracji uczestników Projektu „Akademia Ratownika Medycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883)


logo
About Us

O Projekcie

Projekt „Akademia Ratownika Medycznego” realizowany jest przez firmę Ochrona Medyczna.pl sp. z o.o. w okresie 01.06.2017 r. – 31.05.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 800 ratowników medycznych w okresie 01.06.2017-31.05.2019 zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności ratunkowych w stanach zagrożenia życia wywołanych nagłym zatrzymaniem krążenia, schorzeniami kardiologicznymi i urazami.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie dyplomu/tytułu zawodowego ratownika oraz poświadczenie zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym (zarówno publicznym, jak i niepublicznym) posiadającym kontrakt z OW NFZ (dalej podmiot leczniczy). Uczestnikami projektu będą osoby w wieku aktywności zawodowej tj osoby pełnoletnie, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i są zatrudnione w podmiocie leczniczym na terenie Polski, bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wykształcenie.

 

W ramach projektu osoby uczestniczące we wsparciu edukacyjnym, tj. ratownicy zostaną objęci szkoleniami w formie seminariów oraz w formie e-learningowej.

Seminaria dokształcające w sześciu obszarach tematycznych:

 • Aktualizacja schematów postępowania z pacjentem urazowym
 • Symulacja medyczna studium przypadku - udary mózgu
 • Zaburzenia rytmu serca, zasady wykonania i analizy EKG zwiększające skuteczność podejmowanych decyzji terapeutycznych
 • RKO oraz medyczne czynności ratunkowe w zespole dwuosobowym z wykorzystaniem urządzeń do kompresji klatki piersiowej
 • Teletransmisja kardiologiczna
 • ADVANCE USG - diagnozowanie odwracalnych przyczyn NZK oraz stanów zagrożenia życia pochodzenia urazowego

 

Przewiduje się realizację 15 edycji szkoleń w każdym obszarze tematycznym. Szkolenia trwać będą 3 dni po 8 godzin dydaktycznych.

Szkolenia zakończą się certyfikującym egzaminem teoretyczno-praktycznym z danego obszaru.

 

E-learning

Każdy z uczestników projektu, który zadeklaruje swój udział w tym rodzaju wsparcia uzyska dostęp do 12 szkoleń zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestnik uzyska dostęp do następujących szkoleń:

 • ADVANCE USG dla ratowników medycznych z wykorzystaniem protokołów niezbędnych w diagnozowaniu odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia oraz procedur wspomagających diagnostykę stanów zagrożenia życia.
 • Praktyczny kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) dla służb medycznych obejmujący tematykę najczęstszych stanów chorobowych, zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz technik prawidłowego przekazywania trudnych informacji o stanie zdrowia i śmierci.
 • Schematy postępowania z pacjentem znajdującym się w ostrej fazie kryzysu suicydalnego
 • Techniki przenoszenia pacjenta zapobiegające chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników PSRM
 • Analiza EKG
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Urazy Klatki Piersiowej – rozpoznanie i schematy postępowania
 • Medyczne czynności ratunkowe – konikopunkcia, odma, tamaponada
 • Farmakoterapia NZK
 • Leki w ratownictwie medycznym dostępne na zespole P
 • Schematy badania pacjenta
 • Urazy kręgosłupa - metody zabezpieczania

 

 

Szkolenia w formie e-learningowej odbywają się w trybie ciągłym, po uzyskaniu statusu uczestnika projektu i po otrzymaniu danych uprawniających do samokształcenia.

About Us

Harmonogram szkoleń w roku 2017

ROK 2018

1. 23-25.02.2018 r. Ciechanowiec (KARDIO) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
2. 02-04.03.2018 r. Ciechanowiec (UDAR) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
3. 05-06.03.2018 r. Ciechanowiec (KARDIO) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
4. 07-08.03.2018 r. Ciechanowiec (URAZ) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
5. 09-11.03.2018 r. Ciechanowiec (RKO) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
6. 12-13.03.2018 r. Ciechanowiec (UDAR) – rekrutacja zakończona [Hotel Nowodwory, ul. Pałacowa 7, 18-230 Ciechanowiec]
7. 15-16.03.2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski (RKO) – rekrutacja zakończona [Osiedlowy Dom Kultury Malwa, os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Św.]
8. 23-24.03.2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski (RKO) – rekrutacja zakończona [Osiedlowy Dom Kultury Malwa, os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Św.]
9. 06-07.04.2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski (EKG) – rekrutacja zakończona [Osiedlowy Dom Kultury Malwa, os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Św.]
10. 13-14.04.2018 r. Ostrowiec Świętokrzyski (EKG) – rekrutacja zakończona [Osiedlowy Dom Kultury Malwa, os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Św.]
11. 27-28.04.2018 - Pińczów (RKO) – rekrutacja zakończona [Hotel Nad Starą Nidą, ul. Targowa 4, 28-400 Pińczów]
12. 11-12.05.2018 - Oświęcim (URAZ) – rekrutacja zakończona - [Hotel restauracja przystań nad Sołą ul. mostowa 17 32-651 Bielany]
13. 11-12.05.2018 - Ostrowiec Świętokrzyski (KARDIO) – rekrutacja zakończona
14. 14-15.05.2018 - Oświęcim (URAZ) – rekrutacja zakończona - [Hotel restauracja przystań nad Sołą ul. mostowa 17 32-651 Bielany]
15. 18-19.05.2018 - Ostrowiec Świętokrzyski (KARDIO) – rekrutacja zakończona - [Osiedlowy Dom Kultury 27-400 Ostrowiec Św, os Stawki 45]
16. 18-20.05.2018 Świecie (KARDIO) – rekrutacja zakończona - [Restauracja Kometa, ul. Ceynowy 17, 86-122 Bukowiec]
17. 21-23.05.2018 Świecie (UDAR) – rekrutacja zakończona - [Restauracja Kometa, ul. Ceynowy 17, 86-122 Bukowiec]
18. 24-26.05.2018 Świecie (RKO) – rekrutacja zakończona - [Restauracja Kometa, ul. Ceynowy 17, 86-122 Bukowiec]
19. 29-30.05.2018 - Pińczów (UDAR) – rekrutacja zakończona - [Hotel Nad Starą Nidą adres: 28-400 Pińczów, ul. Targowa 4]
20. 7-8.06.2018 Pińczów (URAZ) – rekrutacja zakończona - [Hala Widowiskowo Sportowa Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej 42]
21. 14-15.06.2018 Lublin (RKO) – rekrutacja zakończona – [Lubelski Dom Technika NOT ul. M. C. Skłodowskiej 3 20-029 Lublin]
22. 16-17.06.2018 Polkowice (RKO) – rekrutacja zakończona – [PCUZ, ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice]
23. 19-20.06.2018 Kraków (RKO) – rekrutacja zakończona - [Centrum Kształcenia i Szkolenia, os. Złotej Jesieni 2 31-826 Kraków]
24. 23-24.06.2018 Kraków (RKO) – rekrutacja zakończona - [Centrum Kształcenia i Szkolenia, os. Złotej Jesieni 2 31-826 Kraków]
25. 26-27.06.2018 Lubin (RKO) – rekrutacja zakończona - [Centrum kultury „MUZA”, ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin]
26. IX 2018 Polkowice (USG) – rekrutacja zakończona – [PCUZ, ul. Kard. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice]
27. IX 2018 Kraków (USG) – rekrutacja zakończona - [Centrum Kształcenia i Szkolenia, os. Złotej Jesieni 2 31-826 Kraków]
28. IX 2018 Lublin (USG) – rekrutacja zakończona - [Lubelski Dom Technika NOT ul. M. C. Skłodowskiej 3 20-029 Lublin]
29. 20-21.09.2018 Lubin (EKG) – rekrutacja zakończona - [Hotel Baron s.c ul. M Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin]
30. 22-23.09.2018 Kraków (USG) – rekrutacja zakończona - [Sala Konferencyjna SHU "Kłos" ul. Szlak 65 ,31-153 Kraków]
31. 29-30.09.2018 Lublin (USG) – rekrutacja zakończona - [Inkubator Przedsiębiorczości sala 1.7 ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin]
32. 01-02.10.2018 Lublin (EKG) – rekrutacja zakończona - [Inkubator Przedsiębiorczości sala 1.7 ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin]
33. 03-04.10.2018 Lublin (RKO) – rekrutacja zakończona - [Inkubator Przedsiębiorczości sala 1.7 ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin]
34. 05-06.10.2018 Lublin (EKG) – rekrutacja zakończona - [Inkubator Przedsiębiorczości sala 1.7 ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin]
ROK 2017

1. 21-23.07.2017 r. Nowy Targ (UDAR) – rekrutacja zakończona
2. 28-30.07.2017 r. Nowy Targ (USG) – rekrutacja zakończona
3. 04-06.08.2017 r. Nowy Targ (KARDIO) – rekrutacja zakończona
4. 11-13.08.2017 r. Białystok (KARDIO) – rekrutacja zakończona
5. 11-13.08.2017 r. Nowy Targ (USG) – rekrutacja zakończona
6. 18-20.08.2017 r. Augustów (EKG) – rekrutacja zakończona
7. 18-20.08.2017 r. Nowy Targ (URAZ) – rekrutacja zakończona
8. 18-20.08.2017 r. Białystok (USG) – rekrutacja zakończona
9. 21-23.08.2017 r. Augustów (USG) – rekrutacja zakończona
10. 21-23.08.2017 r. Bielsk Podlaski (UDAR) – rekrutacja zakończona
11. 25-27.08.2017 r. Białystok (URAZ) – rekrutacja zakończona
12. 25-27.08.2017 r. Nowy Targ (KARDIO) – rekrutacja zakończona
13. 28-30.08.2017 r. Bielsk Podlaski (USG) – rekrutacja zakończona
14. 01-03.09.2017 r. Bielsk Podlaski (EKG) – rekrutacja zakończona
15. 01-03.09.2017 r. Augustów (UDAR) – rekrutacja zakończona
16. 22-24.09.2017 r. Kielce (USG) – rekrutacja zakończona
17. 06-08.10.2017 r. Kielce (EKG) – rekrutacja zakończona
18. 06-08.10.2017 r. Proszowice (URAZ) – rekrutacja zakończona
19. 13-15.10.2017 r. Proszowice (RKO) – rekrutacja zakończona
20. 20-22.10.2017 r. Kielce (KARDIO) – rekrutacja zakończona
21. 23-24.10.2017 r. Łódź (URAZ) – rekrutacja zakończona
22. 27-29.10.2017 r. Proszowice (EKG) – rekrutacja zakończona
23. 10-12.11.2017 r. Bydgoszcz (URAZ) – rekrutacja zakończona
24. 18-19.11.2017 r. Kraków (URAZ) – rekrutacja zakończona
25. 01-02.12.2017 r. Kraków (RKO) – rekrutacja zakończona
26. 01-03.12.2017 r. Bydgoszcz (URAZ) - rekrutacja zakończona
27. 05-07.12.2017 r. Oświęcim (KARDIO) - rekrutacja zakończona
28. 08-10.12.2017 r. Nowy Targ (USG) – rekrutacja zakończona
29. 09-10.12.2017 r. Łódź (RKO) – rekrutacja zakończona
30. 15-17.12.2017 r. Nowy Targ (KARDIO) – rekrutacja zakończona
31. 20-22.12.2017 r. Nowy Targ (UDAR) – rekrutacja zakończona

About Us
About Us

KontaktOchrona Medyczna.pl Sp z o.o.
ul. Lea 55/219
30-133 Kraków
NIP 635 179 85 58Biuro Projektu
adres korespondencyjny
Nida 9A
26-026 Morawica
e-mail: akademiarm@ochronamedyczna.pl


logo